jueves, 28 de junio de 2007

Un poc de lògica


Valéncia fiu fundada a l'any 138 A. C pels romans, fiu la primera colònia romana que s'establix a Espanya. Existixen monedes que confirmen l'existència d'una CECA a Valentia des d'eixa época. Per que això existixca és necessari una organisació jeràrquica a l'igual que unes normes establides, l'idioma que es parlava era el romanç o baix llatí.
P. Lluís Fullana en 1925 es diu que les llengües romanç provenen de la llengua romana vulgar portada pels ejercits romans a tota Europa. Este escrit és de Lluís Fullana a l'any 1902.
"Es tan gran l'afa que tinch per a la propagacio de l'obra del DICCIONARI, qu'esta regio d'Ontinyent me resulta xicoteta, y com capità afanyós de conquistar terres, vulch fer algunes expedicions per la provincia d'Alacant, qu'es ahon millor es conserva nostra llengua materna". (Fullana, 1902)
El 27 de giner del 1918 per iniciativa del Centre de Cultura Valenciana es crea una Càtedra de Llengua Valenciana a càrrec del Filòlec P. Lluís Fullana donant orige al Patronat de Llengües, estes obres son la seua millor presentació , busque-ho la paraula Català.
1907. Morfologia del verp en la Llengua Valenciana.
1908. Ullada general a la Morfologia Valenciana.
1909. Estudi sobre Filologia Valenciana.
1914. Normes ortogràfiques.
1915. Gramàtica elemental de la Llengua Valenciana.
1915. La Palatalisació Valenciana.
1915. Diferencies Fòniques, Gràfiques u Ortogràfiques, Lèxiques, Morfològiques y Sintàctiques entre el Valencià y el Catala.
1916. Diferencies dialectals en la Llengua Valenciana.
1918. Gramàtica elemental de la Llengua Valenciana. (2ª edició).
1921 Vocabulari Ortogràfic Valencià-Castellà
1922. Compendi de la Gramàtica Valenciana.
1925. Evolució Fonogràfica de la Llengua Valenciana.
1926. Temes pràctics per a l'ensenyança de la Llengua Valenciana.
1928. Evolució del verb en la Llengua Valenciana.
1932. Ortografia Valenciana.
1933. Ortografia Valenciana. ( 2ª edició ).

No hay comentarios: